Vår historia på Gotland är lång

1930 lånade Einar Nyberg 1.350 kronor och förvärvade en begagnad lastbil av märket Chevrolet. Bilen lastade 1.000 kg och med den körde han schaktmassor, ved, kol och koks. På kvällar och helger satte han en s k Wurst på flaket, en enkel anordning så att lastbilen kunde användas som buss.

1930-talet

Början av 30-talet präglades av lågkonjunkturen men i slutet blev det en hel del transporter för militära anläggningar och fler bilar införskaffades. Under kriget märkte företaget av drivmedelsransoneringen. Einar har berättat att för att spara på bensinen och slippa montera gengasaggregatet såg han alltid till att kunna bogsera den ena bilen med den andra.

1940-talet

I mitten av 40-talet förvärvades Gotlands första dieseldrivna lastbil, en Scania Vabis. Man köpte också fler bussar. I slutet av 40-talet kom den första grävmaskinen till företaget.

1950-talet

Under denna period skedde stora omdaningar av verksamheten. Från att ha varit ett renodlat åkeriföretag förändrades verksamheten mer och mer till att omfatta entreprenadarbeten. 1954 såldes den sista bussen.

1960-talet

1960 ombildades Einar Nybergs Åkeri, som företaget då hette, till Nybergs Åkeri- och Schaktaktiebolag. 1966 blev namnet Nybergs Entreprenad AB. Under hela 60-talet utvecklades Nybergs kraftigt och etablerade sig bl a på beläggningssidan. 1961 köptes det första asfaltverket. I slutet av 60-talet gjordes marknadssonderingar på fastlandssidan och 1969 skrevs kontrakt med Trosa Stad att bygga ut gator och vägar samt VA-nätet för ett nytt villaområde.

1970-talet

1971 var arbetena i Trosa klara och då konjunkturen började vika plockades maskiner och personal hem till Gotland. 1975 köper ABV (nuvarande NCC) Nybergs Entreprenad AB.

1980-talet

80-talet präglades av högkonjunktur där bl a nya bostadsområden byggdes upp runt Visby. Utbyggnaden av Visby hamn genererade också mycket arbete på anläggningssidan.

1990-talet

I början av 90-talet kom lågkonjunkturen som slog hårt på hela branschen med kraftiga neddragningar av verksamheten som följd. 1994 skrev Nybergs Entreprenad AB kontrakt med Vägverket att sköta drift och underhåll av det statliga vägnätet på södra Gotland.

2000-talet

2001 utökades verksamheten inom Drift och underhåll att även omfatta det statliga vägnätet på norra Gotland. NCCs husbyggnadsverksamhet på Gotland som tidigare varit fristående ingår fr o m 2001 i Nybergs Entreprenad AB:s verksamhet.

2010-talet

2011 förvärvade vi det gotländska byggföretaget ByggTeam AB, vilket gjorde att byggverksamheten mer än fördubblades hos Nybergs Entreprenad. Detta innebär att byggsidan numera är den största delen av vår verksamhet.